GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

 

Vlasnici objekata u Srbiji, prema Zakonu o planiranju i izgradnji, imaju mogućnost da u svojinu pribave i gradsko građevinsko zemljište. Međutim, mnoge građevinske firme ovaj novi propis trenutno koči jer još nije usvojena uredba o konverziji prava korišćenja u pravo svojine. 

Na koji način građani mogu da iskoriste pravo da gradsko građevinsko zemljište može da bude ne samo u državnoj već i u privatnoj svojini definisao je Zakon o planiranju i izgradnji. Većina građana će to pravo ostvariti bez naknade.

Dovoljno je samo da na svoje ime imaju uknjižene kuće, stanove, lokale, garaže. Katastru nepokretnosti ili zemljišnim knjigama treba da podnesu zahtev za konverziju prava korišćenja u pravo svojine nad gradskim građevinskim zemljištem. Uz zahtev prilažu list nepokretnosti ili vlasnički list u kojem stoji da su vlasnici objekta i korisnici zemljišta.

Prema Nacrtu uredbe o konverziji, naknadu će morati da plate vlasnici preduzeća, koji su tu imovinu stekli u privatizaciji, stečaju ili izvršnom postupku. Konverzija je moguća samo ako se katastarska parcela nalazi u obuhvatu planskog dokumenta. Ukoliko žele da grade poslovna i stambena zdanja na parcelama gde su fabričke hale i proizvodna postrojenja vlasnici preduzeća moraju da plate konverziju, jer je svojina nad zemljištem uslov za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole. Vlasnik predzeća će morati da plati tržišnu vrednost zemljišta umanjenu za ukupnu revalorizovanu cenu kapitala isplaćenu u postupku privatizacije.

Tržišnu vrednost parcela, koje će biti predmet konverzije uz naknadu, određivaće Poreska uprava. Uredbom su precizirani kriterijumi: srednja prometna vrednost zemljišta u istoj ili sličnoj urbanističkoj zoni, namena zemljišta, urbanistički parametri, pogodnost lokacije, stepen komunalne opremljenosti.

 

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info