OVLAŠĆENI PROCENITELJI VREDNOSTI ZEMLJIŠTA


Da bi stekli svojinu nad građevinskim zemljištem, vlasnici preduzeća koji su privatizacijom, stečajnim ili izvršnim postupkom došli do placeva kupujući fabrike sa namerom da na njihovom mestu grade nešto drugo, moraće da plate prenos prava korišćenja u pravo svojine. Agencija za privatizaciju i Poreska uprava treba da procene koliko je prilikom kupovine preduzeća plaćeno za zemljište, a razlika će se plaćati u vidu konverzije, moraće da plate tržišnu vrednost zemljišta umanjenu za cenu kapitala isplaćenu u postupku privatizacije.  Tržišnu vrednost parcele radiće ovlašćeni procenitelji koje budu angažovali vlasnici fabrika. Ukoliko se dokaže da je prilikom privatizacije plaćena potpuna tržišna vrednost građevinskog zemljišta, vlasnici tih preduzeća ništa neće platiti prilikom sticanja prava svojine. Uredbom o prenosu prava korišćenja u pravo svojine, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja propisalo je samo kriterijume kojima će se rukovoditi Poreska uprava prilikom određivanja naknade koju vlasnici privatizovanih firmi moraju da plate. Među njima su lokacija, stepen komunalne opremljenosti, urbanistički parametri, namena zemljišta i kao najvažniji srednja prometna vrednost zemljišta u sličnoj ili istoj urbanističkoj zoni.

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info