JEDNOOBRAZNO OZNAČAVANJE GRADILIŠTA U SRBIJI

Gradilišta u Srbiji će u buduće morati da se obeležavaju tablama koje su iste po izgledu i formi, propisano novim donetim u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Pravilnikom je do detalja preciziran izgled gradilišne table, koja treba da bude istaknuta na vidnom i pristupačnom mestu, na ulazu u gradilište, osvetljena reflektorom. Na tabli treba da bude prikazan objekat koji se gradi, ali i naziv, namena, i veličina objekta, broj katastarske parcele na kojoj se gradi, kao i imena investitora i odgovornog projektanta, njihova adresa, telefon i sajt.

Propisano je da na se na gradilišnoj tabli nalazi i naziv preduzeća ili preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, naziv izvođača radova, ime odgovornog izvođača radova i ime osobe koja vrši stručni nadzor, takođe uz adresu, telefon i sajt.

Na tabli treba da bude i broj i datum rešenja kojim je izdata građevinska dozvola i naziv organa koji je izdao tu dozvolu, odnosno broj rešenja kojim se odobrava izvođenje radova, kao i datum početka i rok završetka gradnje. Predviđeno je da gradilišna tabla treba da bude pravougaonog oblika, dimenzije dva puta tri metra i izgrađena od pocinkovanog lima.

Pravilnik precizira da prednji deo table treba da bude svetlonarandžaste boje, zadnji i bočni deo table treba da budu u žutoj boji, stubovi nosači bi trebalo da budu sive boje, a svi podaci ispisani slovima crne boje na plastičnoj samolepljivoj foliji, otpornoj na oštećenja.

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info