GRAD BEOGRAD NUDI POVOLJAN REPROGRAM STARIM DUŽNICIMA DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
- DUGOVI INVESTITORA OKO 16 MILIJARDI DINARA


Gradski menadžer Goran Vesić izjavio je da će se na sednici Skupštine Beograda razmatrati odluka kojom je uređen reprogram za izmirenje dugovanja po osnovu naknade za građevinsko zemljište, koju su predložili JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda i Gradsko veće.

– U ovom trenutku Beogradu razni investitori duguju oko 16 milijardi dinara na osnovu duga i kamata za neizmirenu naknadu za građevinsko zemljište. Polovina tog iznosa, oko osam milijardi dinara, glavni je dug a druga polovina su kamate. U pitanju je neplaćena obaveza za skoro 366 hiljada kvadrata. Naše Javno preduzeće Direkcija za građevinsko zemljište vodi nekoliko hiljada sudskih sporova, a neka dugovanja su starija od deset godina – rekao je Vesić.
Kako prenosi Beoinfo, najveći deo dugovanja nastao je od 2004. do 2011. godine korišćenjem mogućnosti da se prilikom ugovaranja plati samo 10% ugovorenog iznosa, čime se sticalo pravo na građevinsku dozvolu i otpočinjanje izgradnje.

- Posle izmirenja prve rate i dobijanja građevinske dozvole, neki investitori su prestajali sa plaćanjem, objekte su završavali i u određenom broju ih prodavali na tržištu nekretnina, a obaveze prema Direkciji za građevinsko zemljište ostale su neizmirene - dodaje gradski menadžer.

Kako bi rešili problem nasleđenog duga, Vesić kaže da su odlučili da ponude reprogram svim starim dužnicima.

- Ukoliko odbornici usvoje ovu odluku, grad Beograd će investitorima koji imaju dospeli neizmireni dug na ime naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ponuditi da glavnicu duga izmire u roku od godinu dana, čime stiču pravo na otpis kamate, uz obavezu da redovno, u jednakim mesečnim ratama, izmiruju glavni dug, uz dostavu instrumenata obezbeđenja u vidu bankarske garancije ili hipoteke. Ukoliko dug plate odjednom, u roku od četiri meseca, dužnici stiču pravo na otpis kamate, ali i na popust od 50% glavnog duga – rekao je Goran Vesić i dodao da je Zakonom o planiranju i izgradnju smanjena cena doprinosa za građevinsko zemljište u Beogradu, tako da će stari dužnici koji duguju za naknadu i sa smanjenjem od 50% glavnice biti u visini sadašnjih doprinosa koji bi se danas platili za istu lokaciju.

Gradski menadžer je poručio da je ovo velika šansa za fizička i pravna lica koja su ostala dužna gradu da pod veoma povoljnim uslovima reše dugovanje i da nove prilike neće biti.

- Dužnici koji ne iskoriste ovu ponudu rizikuju nastavak sudskog spora, naplatu čitavog duga sa zateznim kamatama, zaplenu imovine na ime izmirenja duga i nemogućnost da bilo šta rade sa gradom u budućnosti jer će grad napraviti crnu listu nesavesnih investitora – poručio je Vesić i dodao da Grad Beograd očekuje da će ovim reprogramom naplatiti do četiri milijarde dinara, koje će se uložiti u nedostajuću gradsku infrastrukturu.

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info