JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA

U Privrednoj komori Beogradau organizaciji Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, održana je Javna rasprava o Nacrtu Zakona o komunalnim delatnostima.

 
Aleksandar Vesić
, pomoćnik ministra u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja je istakao da je ovaj zakon prepoznat kao jedan od ključnih zakona, jer bi se njegovom primenom i implementacijom uspešno pomogla primena već donetih zakona koji su usaglašeni sa zakonodavstvom EU. Primena zakona omogućila bi da JKP ravnopravno sa privatnim sektorom i po tržišnim uslovima učestvuju u postupku poveravanja. U funkcionisanju JKP uočeni su problemi, neretko se dešava da su JKP na lokalnom nivou jača od regionalni, tako da bi primena odredbi novog zakona doprinela uređenju stanja u oblasti komunalnih usluga na lokalnom nivou. Očekuje se da nakon javne rasprave, zakon uđe u skupštinsku proceduru i bude usvojen na jesenjem zasedanju Skupštine Republike Srbije.

 

Zoran Milošević, predsednik Skupštine Privredne komore Beograda smatra da je naš cilj da kroz razgovore, predloge i sugestije, aktivno učestvujemo i unapredimo tekst zakona u interesu JKP, privrede i građana, jer su dosadašnjim rešenjima, uslugama i cenama nezadovoljni bili i građani i komunalna preduzeća.

 

Branimir Ljumović, sekretar Udruženja komunalne delatnosti Privredne komore Srbije je istakao da je komorski sistem u Srbiji konsultovan i bio uključen u izradu Zakona o komunalnim delatnostima. U toku javne rasprave na većinu inicijativa i predloga dobijeni su odgovori i rešenja. Veoma je važno da postoji jedinstvena metodologija za izračunavanje cena komunalnih usluga kao i to da ceo postupak promene cene traje 30 dana, a ukoliko se jedinice lokalne samouprave ne izjasne u roku od 30 dana, smatra se da je saglasnost data. Takođe, vrlo je bitno da u postupku poveravanja obavljanja komunalne delatnosti na osnovu mišljenja Direkcije i javne rasprave i konkursa Skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluku o najboljem ponuđaču i ovlašćuje izvršni organ, da sa njim sklopi ugovor o poveravanju i osnuje zajedničko privredno društvo.

 

Jim Stein - USAID, smatra da je Zakon o komunalnim delatnostima jedan od najznačajnijih dokumenata, kada su u pitanju reforme u 2010. godini. Posledice donošenja zakona su dalekosežne, jer će unapređenje efikasnosti komunalnog sektora, umnogome uticati i na konkurentnost celokupne srpske privrede. Reforma sektora komunalnih usluga je od ključnog značaja za čitav javni sektor u Srbiji. Sistematska reforma komunalnog sektora, podrazumeva i uspostavljanje jedinstvene tarifne politike, što je vrlo bitan deo Nacrta Zakona o komunalnim delatnostima.

 

Dušan Vasiljević, koordinator radne grupe za izradu Nacrta Zakona o komunalnim delatnostima smatra da bi jedan od očekivanih elemenata zakona trebao da bude veći broj  kvalitetnih investitora u oblasti komunalnih delatnosti i manji broj štetnih ugovora o poveravanju, kao i racionalnije trošenje komunalnih usluga uz veći nivo ulaganja u komunalnu infrastrukturu, postepenim uređenjem ekonomskih cena. Prema predloženim rešenjima u Nacrtu Zakona predviđeno je formiranje Direkcije za komunalne delatnost, široke mogućnosti za učešće privatnog sektora, detaljnije uređivanje postupka poveravanja, kao i prenos svojine na sredstvima za obavljanje komunalnih delatnosti lokalnoj samoupravi. Poveravanje komunalnih delatnosti vrši se ugovorom na rok do 5 godina, odnosnodo 25 godina, ukoliko su predviđena ulaganja u osnovna sredstva za obavljanje komunalnih delatnosti. Skupština jedinice lokalne samoupravenadležna je da donese odluku o najboljem ponuđaču i ovlašćuje izvršni organ da sa njim sklopi ugovor o poveravanju. Sva sredstva u javnoj svojini koja služe obavljanju komunalnih delatnostipostaju jedinica lokalne samouprave, a izuzetak čine mreže i objekti u blasti vodosnabdevanja, otpadnih voda i daljinskog grejanja. Kada je u pitanju finansiranje komunalnih delatnosti, predviđeno je uvođenje naknade za korišćenje komunalne infrastrukture i formiranje budžetskog fonda jedinice lokalne samouprave za  izgradnju i investiciono održavanje komunalne infrastrukture.

 

Predstavnik sindikata radnika komunalnih delatnosti smatra da bi Vlada i ministarstva kada je u pitanju Zakon o komunalnim delatnostima, trebalo da se međusobno dogovore, naprave koherentan stav i odrede ko šta treba da radi, jer je implementacija ovog zakona, u suštini vezana za devet drugih zakona koji ­tretiraju ovu oblast. Prema članu 73. određuje se pitanje prenosa vlasništva nad  objektima, opremom i uređajima komunalnih preduzeća. Postavlja se pitanje čija je to oprema i uređaji i šta je sa pokretnom imovinom, zajedničkim sredstvima potrošnje i novčanim sredstvima.

 

Jelica Stošić, zamenik predsednika Odbora Udruženja građevinarstva i komunalnih delatnosti je istakla da je vrlo bitno, nakon donošenja zakona dobijemo i njegovu punu primenu i implementaciju. Za investitore je važno da će razvoj komunalnih sistema biti vezan za komunalnu funkciju, a ne za investicionu izgradnju i gazdovanje nad građevinskim zemljištem, što je bitno i u suštinskom i u funkcionalnom smislu. Komunalna delatnost bi trebalo da se vrati komunalnim preduzećima, što svakako, treba podržati. Čiste komunalne delatnosti trebale bi biti u većinskom vlasništvu grada i lokalne samouprave, i one ne mogu biti predmet poveravanja nekome drugom.

 

Većina učesnika u diskusiji izrazila je rezervu u realnost rokova, predviđenih u prelaznim i završnim odredbama zakona, prema kojim je predviđeno da se za 60 dana formira Direkcija, da se za 180 dana donesu podzakonska akta, a da se novi obračun cena primenjuje od 1. januara 2011. godine.

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info