LICENCIRANJE APLIKATIVNOG SOFTVERA
 

Konstituisan je Odbor Udruženja nakon verifikacije članova izabranih 03.12.2008., i verifikovanih na sednici Upravnog odbora komore od 26.01.2009. Sednici Odbora Udruženja u proširenom sastavu, sa članovima Koordinacionog tima za razvoj elektronskog poslovanja i privrednicima, su prisustvovali i profesori-eksperti iz oblasti IKT, saradnici Udruženja IT, sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Računarskog fakulteta, Više škole za računovodstvo i berzansko poslovanje. Članovi Odbora Udruženja su izabrali za novog predsednika Odbora, g.Gorana Đakovića, generalnog direktora firme SAGA. Odbor je izabrao i članove Skupštine Privredne komore Beograda i utvrdio predlog kandidata za članove Upravnog odbora Komore.

Tematski deo sednice je bio posvećen licenciranju aplikativnog softvera i licenciranju projektanata informacionih sistema i drugih stručnih profila i zvanja u oblasti IT. Na inicijativu Michaela Krizmanića, Europos, koji je prezentirao pitanja pravne regulative, stanje i aktuelne probleme u prodaji i implementaciji proizvoda aplikativnog sotvera za POS (Point Of Sale) – fiskalne kase, fiskalni štampači i dr., Udruženje je formiralo radnu grupu koja treba da izradi predlog za izmenu postojećeg Zakona o fiskalnim kasama, koji reguliše pitanja primene, odnosno izdavanja sertifikata za softver. Odbor je zaključio da su potrebne izmene Zakona i da predlog izmena treba uputiti nadležnim ministarstvima.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S