RADNI SASTANAK KOMISIJE GS1/AI

Predstavnik Pivredne komore Beograda je, kao član Komisije za automatsku identifikaciju i obuhvatanje podataka, čestvovao u njenom radu i sastanku na kome je izvršena recenzija prevoda ažuriranih delova iz Sekcija 5 i 6 Opštih specifikacija GS1 v.10. Predmet i područje rada Komisije su formati, sintaksa, struktura i kodovanje podataka i tehničkih sredstava u postupcima automatske identifikacije. Komisija razmatra standarde iz date oblasti, radi na njihovom prevođenju, ažuriranju novih verzija, daje predloge za usvajanje standarda kao nacionalnih i sl. U okviru ove Komisije radi se na standardima iz oblasti međunarodnog tehničkog komiteta ISO/IEC JTC 1/SC 31 (AIDC) kao i CEN/TC 225 (AIDC tehnologije).

Opšte specifikacije GS1 predstavljaju globalni referentni dokument koji pokriva sve tehničke aspekte GS1 sistema i predstavljaju osnovu za elektronsku razmenu GS1 poruka. Primarni cilj ovog dokumenta je da se definiše međunarodni standard na osnovu koga će nacionalne GS1 organizacije moći da razvijaju dokumentaciju za svoje korisnike, posebno za tehničke stručnjake koji rade na GS1 sistemu. Sastoje se od sekcija koje obuhvataju: osnove i principe GS1 sistema, primenu, definicije GS1 aplikacionih identifikatora (AI), pravila za primenu, nosioce podataka, uputstva za postavljanje sibmola, AIDC pravila za proveru i standardni rečnik termina.

GS1 sistem vodi poreklo iz SAD, a uspostavio ga je 1973. godine Savet za uniformno kodiranje proizvoda, do nedavno poznat kao Savet za uniformno kodiranje (Uniform Code Council - UCC), a od 2005. kao GS1 US. UCC je prvobitno usvojio 12-tocifreni identifikaiconi broj, a prvi identifikacioni brojevi i bar kod simboli u slobodnoj trgovini, skenirani su 1974. godine. Prateći uspeh ovog U.P.C. sistema, 1977. godine formirana je Evropska asocijacija za numerisanje artikala (Euriopean Article Numbering Association), ranije poznata kao EAN International, a od 2005. kao GS1, radi razvoja kompatibilnog sistema koji bi se koristio izvan Severne Amerike.

Upravni odbor Privredne komore Jugoslavije je 1981. godine doneo odluku o formiranju YANA - Jugoslovenske Asocijacije za Numerisanje Artikala, a 1982. YANA dobija eksluzivno pravo na korišćenje prefiksa 860 (za bar-kod) i kao sedamnaesta članica EAN Int., tadašnja Jugoslavija dobija mogućnost da se uključi u svetski trgovinski lanac.

EAN sistem je projektovan kao razvijeni skup UCC sistema i, u principu, koristi 13-tocifrene brojeve. GS1 sistem obezbeđuje nedvosmislene brojeve za identifikovanje robe, usluga, osnovnih sredstava i lokacija širom sveta.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S