POVEĆANJE BRZINE INTERNETA, NEOPHODAN INFRASTRUKTURNI USLOV


U Privrednoj komori Beograda je održana sednica Koordinacionog tima Privredne komore Beograda za razvoj elektronskog poslovanja, na kojoj su rukovodioci stručnih timova izvestili o aktivnostima u ovoj godini. Kraći izveštaj o angažovanju Koordinacionog tima i Udruženja informatičke delatnosti, dala je Vesna Pudar, dosadašnji sekretar Udruženja.
Istaknut je obiman i kontinuiran rad na izradi i podsticaju donošenja zakonske regulative neophodne za funkcionisanje i razvoj elektronskog poslovanja. Naglašeno je da postoji nedovoljno razumevanje za efekte i uštede u privredi i upravi koje donosi elektronsko poslovanje.

Rukovodioci timova su se složili da rad Koordinacionog tima u narednoj godini bude fokusiran na većoj i intenzivnijoj saradnji sa nadležnim ministarstvima, na edukaciji, prvenstveno rukovodećih struktura, zatim na potenciranju povećanja kvaliteta i brzine interneta, kao neophodnog infrastrukturnog uslova, na zaštiti i bezbednosti na internetu.

Generalni stav koji je Koordinacioni tim Privredne komore Beograda za razvoj elektronskog poslovanja, u dosadašnjem radu zauzeo, je da je u oblasti elektronskog poslovanja najracionalnije i najcelishodnije da se ova oblast uredi donošenjem jednog Zakona o elektronskom poslovanju, baziranom na Strategiji razvoja elektronskog poslovanja u Srbiji i analizi pozitivne prakse i problema i posledica u zemljama Evrope i sveta, kojim bi trebalo da se definišu svi pojmovi vezani za elektronsko poslovanje u bilo kojoj oblasti primene. Sve zakone kojima je regulisan tradicionalan način poslovanja (npr. Zakon o carini, Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju, Zakon o trgovini, Zakon o turizmu, Zakon o intelektualnoj svojini, Zakon o autroskim i srodnim pravima, Zakon o arhivskoj i registraturskoj građi, Krivični zakon, Zakon o sudskim veštacima i dr), potrebno je prilagoditi primeni informacionih tehnologija i usaglasiti ih sa Zakonom o elektronskom poslovanju.

Predloženo je da težište rada u 2010. godini bude na aktivnostima vezanim za razvoj informatičke infrastrukture i na razvoju novih serivisa za privredu.
Članovi Koordinacionog tima su, kao članovi radne grupe ministarstava, i u saradnji sa predstavnicima Udruženja informatičke delatnosti, radili na izradi nacrta Zakona o elektronskom dokumentu i uticali da se isti prilagodi poslovnom ambijentu Srbije.

Članovi Koordinacionog tima su u saradnji sa Centrima i službama komore radili na predlogu izmene Zakona o fiskalnim kasama i predložili donošenje novog Zakona o zaštiti informaciono-komunikacionog prostora.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S