TRIBINA O POREZIMA U PREDUZETNIČKOM CENTRU OBRENOVAC

 

Privredna komora Beograda održala je, u prostorijama Preduzetničkog centra Obrenovac, tribinu pod nazivom "Preduslovi za optimizaciju poreskih obaveza preduzetnika". Na tribini je bilo reči o mogućnostima i ograničenjima pri registraciji delatnosti preduzetnika u APR-u, kako  preduzetnik koji je paušalno oporezovan može da utiče na visinu svoje poreske osnovice, pravu i obavezama koje preduzetnik može da ostvaruje na osnovu zakona. Takođe je obrađeno i pitanje kako preduzetnik koji vodi poslovne knjige može sam da odredi osnovicu na koju će plaćati doprinose za obavezno socijalno osiguranje, zatim o pravu preduzetnika da podiže novac bez pravdanja, ali i mogućnostima kada uzimanje koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine za privatne potrebe ima tretman poslovnog prihoda, kada ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu, osim ulaganja u stalnu imovinu, ima tretman poslovnog rashoda preduzetnika i o uticaju povezanih lica na poslovni rezultat preko transfernih cena.

Tribina je izazvala veliko interesovanje obrenovačkih preduzetnika, koji su pozdravili gest Komore da ovakav vid edukacije organizuje na terenu.

 

Preduzetništvo

Info