KONFERENCIJA / PANEL DISKUSIJA

 
Privredna komora Beograda Vas poziva da prisustvujete konferenciji i panel diskusiji koja će biti održana u četvrtak, 22.10.2009. godine, u Komori Beograda (Kneza Miloša br. 12), sala VI, sa početkom u 13:00 časova, na temu:


''Korporativno socijalna odgovornost i socijalno tržišna ekonomija –

šanse i izazovi za Srbiju i primeri dobre prakse''


Pozvani su da na skupu govore: Rasim Ljajić, ministar – Ministarstvo rada i socijalne politike, Vladimir Pešić, pomoćnik ministra - Ministarstvo rada i socijalne politike (Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom), Ljiljana Džuver, pomoćnik ministra – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (Sektor za zapošljavanje), Tatjana Prijić, načelnik Odeljenja za normativne poslove i nadzor – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Debra Perry, Međunarodna organzacija rada ILO – Ženeva (Švajcarska), Ildiko Rigo, Međunarodna organizacija rada ILO – Budimpešta (Mađarska), Jovan Protić, nacionalni koordinator za Srbiju – Međunarodna organizacija rada ILO, Stevan Avramović, predsednik – Unija poslodavaca Srbije,  Claudija Crawford – Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Vladimir Ilić, direktor – Nacionalna služba za zapošljavanje, Wolfgang Ohndorf, Twinning program - Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, prof. dr Mihail Arandarenko, ekonomski analitičar – Ekonomski fakultet i drugi.

U Srbiji prema procenama Svetske zdravstvene organizacije živi blizu 700.000 osoba sa invaliditetom (OSI), od kojih je samo 24.000 prijavljeno Nacionalnoj službi za zapošljavanje kao nezaposleno, iako se zna da je taj broj realno znatno veci. Kvalifikaciona struktura OSI je prilično loša i postoje brojne predrasude o nemogućnosti njihovog zapošljavanja, kao i velike bojazni o ceni prilagođavanja radnih mesta tim osobama, tako da je stopa zapošljavanja osoba sa invaliditetom veoma niska. Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom stupio je na snagu u maju, 2009. godine, a članovi 24. i 29. pomenutog Zakona (koji se odnose na obavezu svakog poslodavca koji ima najmanje 20 zaposlenih da ima u radnom odnosu određeni broj osoba sa invaliditetom, a poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom plaćaće penale u visini trostrukog iznosa minimalne zarade), stupa na snagu u maju, 2010. godine.

 


Ciljevi koje Privredna komora Beograda želi da postigne na konferenciji i panel diskusij  su sledeći:
podizanje nivoa svesti o korporativno socijalnoj odgovornosti, informisanje kompanija o odredbama novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, edukacija privrednih društava na koji način mogu da relativno jednostavno prilagode nekoliko radnih mesta osobama sa invaliditetom, edukacija kompanija na koji način da zadrže u radnom odnosu lica sa invaliditetom i da pomenuta lica budu u ravnopravnom odnosu sa ostatkom kolektiva kao kadar koji takođe može puno doprineti uspehu kompanije za koju radi, sagledati ekonomsku situaciju i trenutnu politiku zapošljavanja u Srbiji, prikazati potencijale koncepta socijalno-tržišne ekonomije, koje Srbija može iskoristiti, videti primere dobre prakse i iskustva drugih zemalja iz oblasti korporativno socijalne odgovornosti i socijalno tržišne ekonomije koje Srbija može implementirati u svoju politiku zapošljavanja i drugo.

 


Plan realizacije konferencije i panel diskusije je sledeći:

 

1.      Prvi deo: izlaganja panelista;

2.      Drugi deo: panel diskusija, na kojoj predstavnici kompanija mogu da postave pitanja u vezi sa temom, zatraže savet, daju predloge ili iznesu probleme sa kojima se suočavaju u praksi.

 

Nadamo se da će se menadžment Vaše kompanije odazvati pozivu i da ćete prisustvovati skupu. Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Sandra Milenković, telefon: +381 11 361 96 46, fax +381 11 3618 003, e mail adresa sandram@kombeg.org.rs Molimo Vas da popunjeni prijavni list o prihvatanju poziva pošaljete putem e mail ili fax najkasnije do utorka, 20. oktobra 2009. godine.Ucesce na konferenciji i panel diskusiji je predviđeno bez kotizacije.

 

 

Preduzetništvo

Info