Okrugli sto
"Korporativna socijalna odgovornost i socijalno tržišna ekonomija"


Privredna komora Beograda kao kuća privrede sa preko 150. godina tradicije, koja u svom članstvu broji preko 50.000 privrednih društava i preko 70.000 preduzetnika, pri čemu Beograd sa učešćem u društvenom proizvodu i u broju zaposlenih od preko 30%, ima odlučujući uticaj na privredni, ekonomski i socijalni život Srbije, Komora Beograda imala je obavezu i odgovornost da: da privredna društva informiše o odredbama novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, da bude inicijator podizanja nivoa svesti o korporativno socijalnoj odgovornosti, da edukuje privredna društava na koji način mogu da relativno jednostavno prilagode nekoliko radnih mesta osobama sa invaliditetom, takođe, da edukuje kompanije na koji način da zadrže u radnom odnosu lica sa invaliditetom i da pomenuta lica budu u ravnopravnom odnosu sa ostatkom kolektiva kao kadar koji takođe može puno doprineti uspehu kompanije za koju radi, takođe, jedan od ciljeva ovog okruglog stola bio je sagledavanje ekonomske situacije i trenutnu politiku zapošljavanja u Srbiji, da prikažemo potencijale koncepta socijalno-tržišne ekonomije, koje Srbija može iskoristiti i vidimo primere dobre prakse i iskustva drugih zemalja iz oblasti korporativno socijalne odgovornosti i socijalno tržišne ekonomije koje Srbija može implementirati u svoju politiku zapošljavanja.

 

 

 

 

Preduzetništvo

Info