SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIJA

Prema planiranim aktivnostima i dogovoru sa predstavnicima ministarstava, stručnih i privrednih organizacija, u Privrednoj komori Beograda održana je sednica sa sledećim dnevnim redom:

 

  1. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

a)  Podzakonska akta i implementacija rešenja

·        Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije načelnik general Stojadin Jovanović

·        Ministarstvo za infrastrukturu

Pomoćnik ministra Dragan Jovanović

·        Saobraćani fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. Dr Milan Vujanić

b)  Formiranje Saveta za bebednost saobraćaja u privredi

 

  1. Izveštaj o aktivnostima Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda u 2009. godini
  2. Plan aktivnosti Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda u 2010. godini.

Sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija mr Dragan Stefanović obraćajući se prisutnima je pozdravio učesnike i istakao značaj pomenutih tema, kao i da postojeće stanje i tendencije vezane za društvene i privredne promene utiču i na razvoj saobraćajnog sistema. Održivi razvoj saobraćajnog sistema karakterišu četiri dimenzije i to: efikasnost, ekonomičnost, bezbednost saobraćaja i zaštita životne sredine. Bezbednost saobraćaja je kontinuirana obaveza koja treba neprekidno da se unapređuje.


Predsednik Odbora Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Branislav Baćović
kao moderator sastanka je pozdravio prisutne i izrazio zadovoljstvo na velikom interesovanju za pomenutu temu.

 
Predsednik Privredne komore Beograda mr Milan Janković
je pozdravio učesnike, predstavnike saobraćajnih preduzeća i institucija koji su došli na sastanak na kome se razmatraju značajne teme. Aktivnosti Privredne komore Beograda, Udruženja saobraćaja i telekomunikacija su značajne i sistemski doprinose rešavanju pitanja u privredi.

 
1. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima


Načelnik Uprave saobraćajne policije Srbije general Stojadin Jovanović
je rekao da su uloženi svi napori oko donošenja novog Zakona o bezbednosti saobraćaja primerenog našim uslovima i da se bliži trenutak njegove primene. Cilj je bio da se Zakonom svi subjekti koji učestvuju u saobraćaju motivišu na ispravno ponašanje i unapređenje bezbednosti saobraćaja, pri tom uvažavajući sve one mere i aktivnosti koje se u razvijenim državama primenjuju i koje su dale određene rezultate. Najveći broj podzakonskih akata je već pripremljen, a na ona akta koja još nisu konačno oblikovana može se u određenoj meri uticati. Zakon predviđa formiranje Agencije za bezbednost saobraćaja čiji će osnovni zadatak biti unapređenje sistema bezbednosti saobraćaja kroz preventivu, analizu stanja, povezivanje i koordinaciju svih subjekata, pripremu strategija, planova i dr. Paralelno sa primenom ovog Zakona je i formiranje Komiteta za bezbednost saobraćaja na nacionalnom nivou koga čine predstavnici Ministarstva za infrastrukturu, MUP-a i drugih relevantnih institucija koja će da garantuju implementaciju i doslednu primenu Zakona. Delimično vezano za ovaj Zakon je i novina koja se odnosi na obaveznost upotrebe Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi samo u slučajevima saobraćajnih nezgoda u kojima je pričinjena manja materijalna šteta. U tom slučaju nije neophodno da se sačinjava policijski zapisnik, već popunjen i potpisan izveštaj od strane učesnika u saobraćaju predstavljaće dokaz za naplatu štete.


Pomoćnik ministra za infrastrukturu, Dragan Jovanović
je istakao da će predlog o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja  biti u toku nedelje na dnevnom redu sednice Vlade. Početak njenog rada se vezuje za početak primene novog Zakona 10.12.2009. godine. U početnoj fazi upošljavaće deset ljudi, da bi tokom 2010. godine taj broj iznosio trideset, a za njeno funkcionisanje biće neophodno 43 miliona dinara. Izuzetno je značajno da se sprovedu planirane aktivnosti koje doprinose realizaciji planiranih ciljeva.


Dr Milan Vujanić, profesor sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
i jedan od autora novog Zakona je istakao osnovnu poruku novog Zakona, a to je da se po prvi put događa „da nebezbedni finansiraju bezbedne“ što praktično znači da će se deo sredstava od naplaćenih kazni koristiti za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Novina je što će jedan deo sredstava – 30% odlaziti lokalnim samoupravama, ali uz uslov da imaju sačinjen plan u skladu sa nacionalnim planom bezbednosti saobraćaja. Drugi deo sredstava predviđen je MUP-u, ali samo za nabavku opreme i aktivnosti koje se tiču saobraćaja. Treći deo sredstava će odlaziti na razvoj nauke i istraživanja na  polju unapređenja bezbednosti saobraćaja.


U diskusiji su učestvovali Milenko Jezdimirović, predsednik Grupacija autoškola Beograd, Gojko Bakić – savetnik u Gradskom zavodu za veštačenje, Bata Spasić – predstavnik Beogradputa, Zvonimir Avramović predstavnik Puteva Srbije, Zlatomir Živanović viši naučni saradnik u Institutu Vinča.

 
Mr Dragan Stefanović
je rekao, da s’ obzirom na činjenicu da najveći broj radnih sati u vožnji ili na saobraćajnicama provode ljudi koji su u privredi, došlo se na ideju da se formira Savet za bezbednost saobraćaja u privredi u Beogradu. Cilj je da zaposleni u privredi dobijaju potrebna znanja iz bezbednosti saobraćaja, kao i da sami u čestvuju u kreiranju strategija, programa i planova koje se odnose na ovu oblast. Velika preduzeća u svojoj strukturi imaju posebna tela koja se bave ovom problematikom, ali manjim privrednim društvima je potrebno pružiti stručnu pomoć i podršku na koju će se dugoročno oslanjati.


2.  Izveštaj o aktivnostima Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda u 2009. godini

 

Aktivnosti su realizovane u skladu sa Planom aktivnosti Udruženja za 2009. godinu. Uzimajući u obzir prisutne promene i aktuelne trendove, ostvarene su aktivnosti sa privrednim društvima/preduzećima i institucijama na rešavanju određenih pitanja rada, razvoja (46%), saradnja na projektima i programima razvoja (18%), međunarodnoj saradnji (17%), stručnom usavršavanju, razmeni iskustva i znanja koja su od značaja za privredu Beograda i Srbije (19%). Izveštaj je usvojen jednoglasno.


3.
Plan aktivnosti Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda za 2010. godinu

 

Plan aktivnosti Udruženja saobraćaja i telekomunikacija za 2010. godinu je otvoren za sve značajne aktivnosti sa konkretnim predlozima i sugestijama u kojima učestvuju privredna društva, stručne i upravne institucije,  ministarstava i Grada. Udruženje saobraćaja i tečekomunikacija u cilju stvaranja održivog razvoja, svoje aktivnosti usmerava na jačanje privrede i izazove sa kojime se suočava društvo, kao i na promovisanje dobroi poslovnih praksi. Među najznačajnije aktivnosti spadaju: nastavak saradnje na Projektu razvoja intermodalnog saobraćaja u Srbiji, kao i intermodalnih centara, aktiviranje stručnog Saveta pri Udruženju, formiranje Saveta za bezbednost saobraćaja u privredi, saradnja u aktivnostima vezanih za smanjenje sive ekonomije u putničkom i robnom drumskom transportu. Plan je jednoglasno usvojen.

 
4. Razno

 

Na kraju sastanka preduzeće EXOR ESI je kroz kratku informaciju prikazalo trenutne aktivnosti vezane za opremanje tunela Stara Straževica koji se nalazi u blizini obilaznice oko Beograda. Prvi put u Srbiji se prilikom opremanja tunela koriste tzv inteligentni transportni sistemi koji praktično predstavljaju potpunu automatizaciju svih aktivnosti i radnji iz centralnog  upravljačkog centra. Ovakav sistem karakteriše visok kvalitet uređaja i visok stepen pouzdanosti rada što nedvosmisleno vodi ka visokom stepenu bezbednosti saobraćaja.

 

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat