POJEDNOSTAVLJENI CARINSKI POSTUPAK


U okviru planiranih aktivnosti, Udruženje saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda je u saradnji sa Ministarstvom finansija - Uprava carina organizovalo privredno-stručnu sednicu sa temom: “Pojednostavljeni carinski postupci pri uvozu i izvozu robe”. 

Pojednostavljene carinske procedure imaju za cilj da olakšaju uvoz i izvoz, povećaju konkurentnost i na taj način doprinesu ekonomičnijem i efikasnijem poslovanju. Lakša carinska procedura počiva na pojednostavljenom deklarisanju robe u uvozu i izvozu i sticanju statusa povlašćenog izvoznika. Kako je istakao g-din Veselin Milošević – šef Odseka za carinska pitanja i granične formalnosti i predsednik Radne grupe za pojednostavljene carinske procedure, carinske olakšice će moći da koriste samo kompanije koje posluju pozitivno, savesno i u skladu sa Zakonom, koje su likvidne i imaju odgovarajući bonitet. Od 1. marta, od kada je ovaj sistem u upotrebi četiri srpske kompanije Hemofarm, Meser Tehnogas, Bol pekidžing i Toza Marković već uvoze i izvoze po pojednostavljenoj carinskoj proceduri, što im smanjuje troškove poslovanja i omogućava brži obrt i veći profit. Za sprovođenje pojednostavljenog carinskog postupka zainteresovana su i druga privredna društva, što su kroz diskusiju pokazali direktori i predstavnici Transportšpeda, TIR commerce , JP Pošte Srbije, Ž.I.T. Beograd, Instituta “Kirilo Savić”.

Prilikom uvoza, knjigovodstvena isprava može zameniti carinsku deklaraciju, roba se ne zadržava na carini i odlazi pravo na odredište, gde carinik ukoliko smatra da postoji rizik može da se pojavi u roku od 120 minuta. Ukoliko se u tom vremenu carinik ne pojavi, roba ide dalje u promet. Tako se radi sedam dana, a naknade se plaćaju zbirno, nakon tog perioda. Kod izvoza, izvoznik sam zadužuje dokumenta koja popunjava i roba se otprema iz prostora nosioca odobrenja knjigovodstvene isprave, dok rok za plaćanje carinskih dadžbina iznosi mesec dana.

Međutim, lakša carinska procedura se ne odnosi na proizvode koji podležu sertifikatima o bezbednosti hrane, za životinje i robu životinjskog porekla i one za koje se zahteva sertifikat o poreklu EUR1. Za akciznu robu takođe postoje ograničenja i za njih će pojednostavljeno deklarisanje moći da se primenjuje samo ako su sertifikati unapred pribavljeni. Za dobijanje statusa povlašćenog izvoznika potrebna je i provera poslovnih partnera (transportera i špeditera), odnosno svih koji imaju neku odgovornost u procesu izvoza i uvoza.

Pošto se polovinom godine očekuje usvajanje novog Carinskog zakona, ostaje otvoren  poziv privrednicima da se aktivno uključe u kreiranje podzakonskih akata, kako bi se definisala rešenja problema sa kojima se oni svakodnevno susreću u svom poslovanju. Sve informacije koje se tiču carinskog poslovanja možete pronaći na sajtu Uparve carina www.upravacarina.rs.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat