EFIKASNIJE POSLOVANJE OPERATORA EKSPRESNE POŠTE

 

 

U proteklom periodu došlo je do značajnih promena u poslovnom okruženju u delatnosti ekspres pošte. Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, Odluka o izmenama Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji, novi Carinski zakon i počela je sa radom Republička agencija za poštanske usluge,  pa je Udruženje saobraćaja i telekomunikacija, u cilju poboljšanja efikasnosti rada svojih članova, kao i prevazilaženja aktuelnih problema, organizovalo stručni skup namenjen predstavnicima operatora ekspres pošte - članovima Privredne komore Beograda.
 

Pоmoćnica ministarke za poštanski saobraćaj Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, Snežana Obrenov Ivanović, je dala pregled aktuelnog stanja u oblasti pravne regulative i pojasnila nedoumice koje se tiču registracije i obavljanja delatnosti ekspres pošte. Svi operatori su dužni da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama koji je u primeni od 15. maja 2010. godine.
 

Republička agencija za poštanske usluge (RAPUS) je faktički počela sa radom 01. februara 2010. godine i država joj je poverila poslove u vezi sa izdavanjem dozvola operatorima, dok će kontrolu rada vršiti grupa za nadzor Ministarstva telekomunikacija i informacionog društva i prisutni su upoznati sa tom procedurom. Većina operatora koji su registrovani po starom Zakonu su se već obratili Republikoj agenciji za poštanske usluge i te dozvole su u procesu obrade.


Predstavnica Uprave carina-Ministarstva finansija, Slavica Mandić upoznala je prisutne sa problemima u primeni zakonske regulative i neusklađenostima Uredbe i novog Carinskog zakona koji je stupio na snagu 03. maja 2010. godine i koji je usklađen sa zakonodavstvom EU. U narednih 6 meseci se očekuje izrada uredbe koja bi pratila promene u Carinskom zakonu i od operatora ekspresne pošte se očekuje davanje sugestija i komentara povodom donošenja ovog pravnog akta. Udruženje saobraćaja i telekomunikacija će se uključiti u aktivnosti Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i Ministarstva finansija u cilju zastupanja interesa svojih članica i kreiranja što boljeg privrednog ambijenta.
 

Na skupu su pojašnjene novine u novom Carinskom zakonu koji sve pošiljke tretira kao carinsku robu i sve podleže carinskom nadzoru i carinskoj kontroli. Pošiljke malih vrednosti, nekomercijalne prirode biće oslobođene plaćanja uvoznih dažbina.


Predstavnici JP PTT Srbija su imali nekoliko nedoumica i komentara koji se tiču obaveznih carinskih pregleda koji utiču na produžetak vremena prenosa pošiljaka, kao i primedbe na praktičnu liberalizaciju tržišta i na graničnu vrednost robe koja podleže carinjenju.
 

Snežana Obrenov Ivanović je ponovila zahtev Ministarstvu finansija za izjednačavanje tretmana pošiljki od strane carine za javnog poštanskog operatora i za ostale operatore na tržištu kako bi se izbegli problemi i dodatni troškovi za korisnike ovih usluga u Srbiji.


Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat