SASTANAK UDRUŽENJA SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIJA


U skladu sa Statutom Privredne komore Beograda, Programom rada Udruženja saobraćaja i telekomunikacija za 2009. godinu i aktuelnim pitanjima, 10.02.2009. godine je održan sastanak Udruženja saobraćaja i telekomunikacija na kome su razmatrane:

  • Izmene i dopune Generalnog Urbanističkog plana Beograda
  • Informacija o aktivnostima na izgradnji Beogradskog železničkog čvora
  • Elektronska naplatna plomba na putevima
  • Konstituisanje Odbora - izbor Predsednika Odbora Udruženja
  • Izbor članova Udruženja saobraćaja i telekomunikacija u Skupštinu i predlog članova za Upravni Odbor

Sednici su prisustvovali predstavnici preduzeća/privrednih društava, stručnih i upravnih institucija, Skupštine grada, Ministarstva infrastrukture, Ministarstva trgovine, turizma i usluga i drugi koji su dali predloge od značaja za privredu i društvo.                                                    

Predstavnik Urbanističkog zavoda Beograda Dušan Milanović, direktor sektora za infrastrukturu je izneo niz značajnih napomena – izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Beograda sa posebnim akcentom na razvoj i probleme saobraćajne infrastrukture. Nakon diskusije je zaključeno da je Beogradu potrebno kontinuirano ulaganje u putnu infrastrukturu s obzirom da poseduje 881 km ulične mreže od čega 56% ulica ima samo jednu traku po smeru, a od kojih 50% zahteva rekonstrukciju ili izgradnju uz trošak od 2,6 milijardi €.

Tehnički direktor preduzeća Beočvor Vesna Bujić je iznela stanje, potencijale i program razvoja Beogradskog železničkog čvora. Navedeno je da je krajem 2008. godine potpisan Protokol o saradnji između predstavnika Ministarstva infrastrukture, NIP-a, i Skupštine grada kojim bi trebalo rešiti postojeći problem finansiranja i realizacije projekta.

Predstavnici  Instituta "Mihajlo Pupin" dr Vladan Batanović i mr Svetlana Pavošević  su  prezentirali probleme i mogućnosti elektronske naplate putarine na putevima Republike Srbije primenom TAG-ova. Branislav Baćović, generalni direktor "Transportšped"-a naveo je probleme sa kojima se susreću špediteri prilikom nepotrebno dugog zadržavanja vozila na granicama, dok je prof dr Dragomir Mandić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu izneo neslaganje sa načinom na koji su određene visine putarina koje treba ponovo razmotriti.

Nakon stručnih izlaganja i diskusija sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija mr Dragoljub Stefanović je obavestio prisutne da je Upravni odbor Privredne komore Beograda izvršio verifikaciju predloga pa je konstituisan Odbor Udruženja saobraćaja i telekomunikacija.

Predstavnici novog Odbora su jednoglasno prihvatili  da predsednik Odbora Udruženje saobraćaja i telekomunikacija bude gospodin Branislav Baćović, generalni direktor "Transportšpeda".

U skladu sa procedurom članovi Odbora udruženja dali su predlog članova za Skupštinu i Upravni Odbor Privredne komore Beograda.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat