IZVODI IZ IZVEŠTAJA O PRVOM UPOREDNOM ISPITIVANjU I OCENjIVANjU KVALITETA JAJA


Prvo uporedno ispitivanje i ocenjivanje kvaliteta  jaja je izvršeno u skladu sa Programom uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta životnih namirnica u 2010.g. u saradnji sa Privrednom komorom Beograda.

Uzorkovanje je izvršila Komisija Pokreta za zaštitu potrošača-Beograd, u sastavu.

Uzorci za analize i superanalize od po jednog originalnog pakovanja od po 10 komada, su kupljeni 27.07.2010.g. u Beogradu. Kupljeno je 17 uzoraka kokošijih jaja,  od 12 domaćih proizvođača, sa 11  prodajnih mesta.

Svi kupljeni uzorci su bili u roku upotrebe i čuvani su u prodajnim objektima u skladu sa propisima.


DEKLARISANjE

Svi uzorci kokošijih jaja su deklarisani u skladu sa Pravilnimom o deklarisanju upakovanih namirnica U deklaracijama su navedeni: nazivi proizvoda, proizvođači, oznake klase jaja, datumi proizvodnje, rokovi upitrebe, način čuvanja i prodavac.           


REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANjA

Laboratorijska ispitivanja mikrobiloške ispravnosti izvršena su na Institutu za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu. 

Mikrobiloškim analizama kokošijih jaja ispitani su: Sulfitoredukujujuće klostridije u 0,01 g/mL, Proteus vrste u 0,001 g/mL, E. Coli u 0,001 g/mL, Kvasci i plesni u g/mL, Salmonella vrste u 50 g/mL, Koagulaza pozitivne stafilokoke u 0,01 g/mL. Utvrđeno je da svi uzorci ispunjavaju uslove propisane čl. 13. Pravilnika o kvalitetu jaja i proizvoda od jaja (Sl. list SFRJ br. 55/89, Sl. list SCG br. 56/03, 5/ 04, 16/05, 4/04, 12/04 i 48/04), kao i uslove propisane čl. 4 i čl. 42 stav prvi „Pravilnika o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu“ (Sl. list SRJ br. 26/93, Sl. list SRJ br. 53/95 i Sl. list SRJ br. 46/02).

Fizičkim ispitivanjima proverena je prosečna masa jaja i utvrđeno je da prosečna masa odgovara deklaracijama.

Merenjem visine vazdušne komore jaja utvrđeno je da odgovaraju zahtevima Pravilnika o kvalitetu.

 

ORGANOLEPTIČKA SVOJSTVA

U postupku provere organoleptičkih svojstava utvrđeno je da su svi uzorci kokošijih jaja imali normalan oblik, da je ljuska jaja bila čista i neoštećena. Utvrđeno je prilikom prosvetljavanja da se žumance vidi kao senka nejasnih obrisa, a pri naglom pokretu, žumance je nepokretno.

Posle lomljenja ljuske belanca i žumanca su imala svosjtven izgled, boju i miris.


CENE

Cene kokošijih jaja su različite.

U „SU“ klasi nižu cenu imala su kokošija jaja 70-75 g, 10,26 din., proizvođač Produkt-Surčin kupljeno u Metrou Krnjača, od jaja iste klase PK Produkta, farme Čenej, kupljena na pijaci Zeleni Venac, u specijalizovanom prodajnom objektu za prodaju jaja, po ceni od 12 din/kom.

U klasi „S“ najnižu cenu imala su kokošija jaja Luki Komerca iz Pećinaca – 8,50 dinara kupljena u lokalu Ljube Nedića na pijaci Dušanovac, a najvišu kokošija jaja proizvođača „Graničar“ Grakovo Kralja Petra 1 br.75, kupljena u Metrou Krnjača po ceni od 10,26 dinara.

U klasi „A“ najnižu cenu imala su kokošija jaja „VIN“ farme iz Kulpina, kupljena na pijaci Dušanovac za 6,91 din/kom, a najvišu kokošija jaja proizvođača SZTR Presija Pančevo Oslobođenja 5 i kokošija jaja proizvođača farma „Koka-nosilja“ Novi Banovci, Školska 3 oba kupljena na pijaci Zeleni Venac po ceni od 10,00 dinara.

Skrećemo pažnju potrošača na veliku razliku cena kokošijih jaja po klasama.

 

Predsednik Komisije
Mr Mirjana Stevanović
  Za Pokret za zaštitu potrošača-Beograd
Petar Bogosavljević, predsednik

                                                             

 

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije