IZVOD IZ IZVEŠTAJA O PRVOM UPOREDNOM ISPITIVANJU I OCENJIVANJU KVALITETA DEČIJE HRANE


Pokret portrošača - Beograd, izvršio je prvo uporedno ispitivanje i ocenjivanje kvaliteta dečije hrane  u skladu sa Programom uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta životnih namirnica u 2010.g. u saradnji sa Privrednom komorom Beograda.Uzorkovanje je izvršila Komisija Pokreta za zaštitu potrošača-Beograd.
Uzorci za analize i superanalize od po pet jedinica su kupljeni 27.07.2010.g. u Beogradu. Kupljeno je 16 uzoraka  od 7 proizvođača, u 3 prodajna objekta. 7 uzoraka ili 43,75% je iz domaće proizvodnje, od 4 proizvođača, a 9 uzoraka ili 56,25% iz uvoza, iz pet zemalja. Jedan uzorak je iz Nemačke, a po dva uzorka su iz Španije, Austrije, Slovenije i Mađarske. Za uporedna ispitivanja kvaliteta kupljeno je 6 uzoraka povrća sa mesom, 8 uzoraka soka i po jedan uzorak jogurta s voćem i dečije kašice.

Svi kupljeni uzorci su bili u roku upotrebe i čuvani su u prodajnim objektima u skladu sa propisima.


DEKLARISANjE

Kupljeni uzorci dečije hrane su deklarisani u skladu sa Pravilnikom o deklarisanju upakovanih namirnica i Pravilnikom o deklarisanju dečije hrane. U deklaracijama su navedeni: nazivi proizvoda, proizvođači, uvoznici i distrubuteri, zemlje porekla, sastav, karakteristike proizvoda, način pripreme, upotrebe, i čuvanja, upozorenja da se ne greje dva puta, rok u kome se mora potrošiti posle otvaranja, upozorenje da se, ako se obrok ne priprema u skladu sa uputstvom, rizikuje da se ošteti zdravlje deteta. Uzorci dečije hrane sadrže i Važne napomene kao što su: „Dojenje treba nastaviti i posle navršenih šest meseci, do kraja druge godine starosti deteta. Uz majčino mleko postepeno treba uvoditi namirnice koje se koriste u porodičnoj ishrani. Uvođenje pojedinih namirnica u ishrani odojčeta starijeg od šest meseci treba da preporuči zdravstveni radnik koji je kvalifikovan da se brine o zdravlju odojčeta i malog deteta i koji je nezavisan od proizvođača hrane za odojčad i malu decu“, kao i rok trajanja. 

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANjA

Laboratorijska ispitivanja mikrobiloške ispravnosti izvršena su na Institutu za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu.  Mikrobiloškim analizama dečije hrane ispitani su parametri bezbednosti (L.monocytogenes i Salmonella spp) i parametri higijene procesa (Plesni i kvasci, Broj aerobnih bakterija koje formiraju kolonije i Enterobacteriaceae). Svi ispitani uzorci ispunjavaju uslov mikrobioloških kriterijuma (parametri bezbednosti i parametri higijene procesa), propisanih u Prilogu broj 28, Tabela 1, redni broj 5 „Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskoh proizvoda“ (Sl. glasnik RS br. 45/2010). Laboratorijska ispitivanja mikrobiloške ispravnosti izvršena su na Institutu za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu.  Mikrobiloškim analizama dečije hrane ispitani su parametri bezbednosti (L.monocytogenes i Salmonella spp) i parametri higijene procesa (Plesni i kvasci, Broj aerobnih bakterija koje formiraju kolonije i Enterobacteriaceae). Svi ispitani uzorci ispunjavaju uslov mikrobioloških kriterijuma (parametri bezbednosti i parametri higijene procesa), propisanih u Prilogu broj 28, Tabela 1, redni broj 5 „Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskoh proizvoda“ (Sl. glasnik RS br. 45/2010).

           

 

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije