REPUBLIKA SRBIJA POTPISALA JE SPORAZUME O SLOBODNOJ TRGOVINI SA REPUBLIKOM BELORUSIJOM I REPUBLIKOM TURSKOM

Sporazum o slobodnoj trgovini Republike Srbije i Republike Belorusije potpisan je 31. marta 2009. godine u Minsku. Ovim Sporazumom predviđen je izvoz srpske privrede bez carina na tržište od 10 miliona stanovnika.
Republika Srbija i Republika Turska potpisale su u Istambulu, 1. juna 2009. godine, Sporazum o slobodnoj trgovini, koji će početi da se primenjuje od 1. januara 2010. godine. Sporazum će se primenjivati po modelu asimetrične liberalizacije trgovine, u korist srpske strane.

SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI REPUBLIKE SRBIJE SA REPUBLIKOM BELORUSIJOM

Sporazum o slobodnoj trgovini potpisan je 31. marta 2009. godine u Minsku. Ovim Sporazumom predviđen je izvoz srpske privrede bez carina na tržište od 10 miliona stanovnika. Predviđeno je međusobno ukidanje carina i ostalih dažbina za sve proizvode iz Carinske tarife , osim za nekoliko vrsta robe za koje će se plaćati carina prilikom uvoza, odnosno izvoza u oba pravca. Cilj Sporazuma o slobodnoj trgovini je povećanje trgovinske razmene Srbije i Belorusije na 100 miliona dolara. U Prilogu I Sporazuma nalazi se uputstvo za popunjavanje uverenja o poreklu robe ASB1 , koje je neophodno za plasman robe na tržište Belorusije.Spisak proizvoda koji podpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine prilikom uvoza na carinsku teritoriju Republike Srbije iz Republike Belorusije i prilikom uvoza na carinsku teritoriju Republike Belorusije iz Republike Srbije  dat je u Prilogu A i uglavnom se odnosi na sledeće proizvode: šećer, cigarete, nedenaturisan etil-alkohol, pneumatske gume, drumske tegljače, motorna vozila, putničke automobile. Lista proizvoda koji potpadaju pod izuzetak iz režima slobodne trgovine prilikom izvoza sa carinske teritorije Republike Belorusije u Republiku Srbiju dat je u istom Prilogu i odnosi se na sledeće proizvode: nafta i ulja dobijena od bitumenskih minerala, naftni gasovi, naftni koks, benzol, ksilol i toluol.
Sporazum je zakljućen na period od pet godina i automaski će se produžiti na neodređeno vreme. Primenjuje se privremeno od dana njegovog potpisivanja i stupa na snagu od dana prijema poslednjeg pismenog obaveštenja o tome da su Strane ugovornice obavile sve interne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.
Tekst Sporazuma se može naći na sajtu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja www.merr.gov.rs

SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI REPUBLIKE SRBIJE SA REPUBLIKOM TURSKOM

Republika Srbija i Republika Turska potpisale su 1. juna 2009. godine u Istambulu Sporazum o slobodnoj trgovini, koji će početi da se primenjuje od 1. januara 2010. godine. Sporazum će se primenjivati po modelu asimetrične liberalizacije trgovine, u korist srpske strane. Ovaj Sporazum znači šansu za naše izvoznike , koji će već od januara sledeće godine moći da izvoze robu bez carine u Tursku, na tržište od 75 miliona stanovnika. Liberalizacija sa strane Srbije biće fazna do 2015.godine i odvijaće se u tri etape. Srbija je u pregovorima posebno zaštitila poljoprivredu, sektor tekstilne industrije i crnu i obojenu metalurgiju, tako da će u tim sektorima biti zadržane više stope za uvoz tih proizvoda iz Turske.
Sporazum će stvoriti uslove za povećanje ukupnog obima međusobne trgovinske razmene, posebno srpskog izvoza robe i da će on doprineti većem angažovanju turskih investitora u srpsku privredu, istakao je državni sekretar spoljne trgovine Turske Zafir Čalajan.

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije