SEKTORSKA INTEGRACIJA ZAPADNOG BALKANA U EU

TRGOVINA

Na panelu iz oblasti trgovine sa stanovišta integracionih aktivnosti  najznačajnije je potpisivanje Republike Srbije Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini –CEFTA 2006 , koji je za Srbiju stupio na snagu krajem 2007.godine, nakon ratifikovanja u Parlamentu. Radi efikasnijeg sprovođenja formirane su sledeće insitucije : Zajednički komitet i tri podkomiteta ( poljoprivreda, carinska saradnja i pravila o poreklu proizvoda i necarinske barijere , kao i Sekretarijat CEFTA sa sedištem u Briselu. Republika Srbija će 2010. godine predsedavati Zajedničkom komitetu. Prioriteti Srbije tokom predsedavanju su :

  1. Liberalizacija tržišta uslugama ;
  2. Liberalizacija investicija, povećanje  transparentnosti;
  3. Otvaranje tržišta Javnih nabavki do 01.maja 2010.godine.Potrebno izvršiti reviziju pravila Javnih nabavki;
  4. Usklađivanje zakonodavstva u vezi konkurencije, dalja trgovačka liberalizacija. Revizija pravila iz oblasti konkurencije.  

Liberalizovana trgovina obezbeđuje širi kontekst za zajedničko energetsko tržište u Jugoistočnoj Evropi i za koordiniran razvoj transporta , transportne infrastrukture i infrastrukturu za zaštitu životne sredine.

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije