IDENTIFIKACIONI PODACI
 

1.

Pun naziv zadruge:

 

2.

Mesto – opština:

 

3.

Ulica i broj:

 

4.

PIB:

 

5.

Matični broj:

 

6.

Šifra delatnosti:

 

7.

PDV broj:

 

8.

Registarski broj:

 

9.

Broj registarskog uloška:

 

10.

Broj računa i banka:

 

11.

Direktor:

 

12.

Telefon, mobilni i fax:

 

13.

E-mail adresa:

 

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi