KONKURS ZA DODELU NAGRADA ZA NAJBOL
ЈEG INDIVIDUALNOG POLЈOPRIVREDNOG PROIZVOĐAČA

 

Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu poziva sve zainteresovane da dostave prijavu za dodelu nagrada za najboljeg individualnog poljoprivrednog proizvođača, za rezultate i doprinos od izuzetnog značaja u oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Beograda u 2009. godini.

 

Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju pravna i fizička lica (privredni subjekti, zemljoradničke zadruge, građani i dr.).Predlog se dostavlja u pisanoj formi, sa obrazloženjem. Uz predlog se prilaže dokumentacija za kandidata (potvrda o upisu u registar poljoprivrednog gazdinstva (ne stariju od tri meseca); fotokopija lične karte; kratak opis ostvarenih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji; dokaz o osvojenim nagradama i priznanjima; fotokopije ugovora o plasmanu proizvoda na tržište; kratak opis standarda koji se primenjuje u poljoprivrednoj proizvodnji; kratak opis ulaganja u poljoprivredno gazdinstvo).

 

Izbor najboljeg individualnog poljoprivrednog proizvođača, za rezultate i doprinos od izuzetnog značaja u oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Beograda u 2009. godini vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1.      Ostvareni rezultati u oblasti poljoprivredne proizvodnje;

2.      Osvojene nagrade i priznanja;

3.      Inovativnost i primena savremenih poljoprivrednih rešenja u poljoprivrednoj proizvodnji;

4.      Učešće na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama;

5.      Ulaganje u poljoprivredno gazdinstvo i primena novih agro-tehničkih mera i tehnologija;

6.      Plasman proizvoda na tržište;

7.      Primena standarda u poljoprivrednoj proizvodnji;

8.      Izvršene obaveze u skladu sa zakonom prema društvenoj zajednici i dr.

 


Formular prijave može se preuzeti sa ove stranice ili u prostorijama Sekretarijata za privredu, Masarikova br. 5/XVIII, Beograd, kancelarija broj 1803 od 9,00-15,00 sati
. Rok za dostavljanje prijava sa pratećom dokumentacijom je najkasnije do 6. aprila 2010. godine do 16,00 časova.

 

Prijavu za učešće sa pratećom dokumentacijom dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, ul. Masarikova br. 5/XVIII, Beograd. Prijava sa pratećom dokumentacijom se podnosi lično ili poštom, u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše: "Konkurs za dodelu nagrada za najboljeg individualnog poljoprivrednog proizvođača, za rezultate i doprinos od izuzetnog značaja u oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Beograda u 2009. godini".

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefone broj: 3061-359, 3061-555.
formular za prijavu

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi