POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA FINANSIRANJE REPREZENTATIVNIH IZLOŽBI IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Sekretarijat za privredu - Uprava za poljoprivredu Gradske uprave grada Beograda, poziva sve zainteresovane da podnesu prijavu za finansiranje reprezentativnih izložbi iz oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Beograda. Podnosioci prijava mogu biti neprofitne organizacije i institucije sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda (lokalne vlasti, nevladine organizacije, univerziteti, instituti, stručne asocijacije, sindikati, zadruge, udruženja i druge neprofitne institucije). Ukupan iznos za finansiranje organizovanja reprezentativnih izložbi iz oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Beograda je 1.643.000,00 dinara.

Podnosioci prijave moraju da dostave sledeću dokumentaciju:

  1. popunjen obrazac prijave sa programom održavanja koji treba da sadrži budžet-specifikaciju troškova, plan organizacije izložbe i vreme održavanja;
  2. izvod o registraciji izdat od nadlažnog organa, ne stariji od šest meseci od dana objavljivanja ovog poziva, dostavljen kao original ili overena kopija;
  3. fotokopiju osnivačkog akta sa izmenama i dopunama;
  4. dokaz o dosadašnjim nastupima i priznanja i diplome sa održanih sličnih manifestacija.

Komisija za izbor reprezentativnih izložbi iz oblasti poljoprivrede izvršiće izbor na osnovu sledećih kriterijuma:

- Uticaj izložbe na razvoj poljoprivrede i privrede u celini;
-
Dosadašnje učešće na izložbama kod nas i u inostranstvu;
-
Dodeljena priznanja i diplome;
-
Način izlaganja (samostalno ili u saradnji sa drugim izlagačima);
- Kontinuitet u organizovanju izložbi.

Obrazac prijave je dostupan na sajtu www.beograd.org.rs ili u prostorijama Uprave za poljoprivredu u sastavu Sekretarijata za privredu, Beograd, Masarikova 5/XVIII, kancelarija 1808/3 svakog radnog dana od 09,00 do 16,00 sati. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj 3061-715 ili putem E-maila: privreda@beograd.gov.rs

Prijava sa pratećom dokumentacijom se podnosi lično ili poštom, u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani: Sekretarijat za privredu – Uprava za poljoprivredu Gradske uprave grada Beograda, Beograd, ul. Masarikova broj 5, XVIII sprat, Komisiji za izbor reprezentativnih izložbi na teritoriji grada Beograda, sa naznakom –„PRIJAVA ZA FINANSIRANjE REPREZENTATIVNIH IZLOŽBI IZ OBLASTI POLjOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA – NE OTVARATI“, а na zadnjoj strani naziv i adresa podnosioca prijave.

Rok za podnošenje prijava bez obzira na način dostavljanja je 17. maj 2010. godine do 16,00 sati.


Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi