Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Na osnovu člana 33. Zakona o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", broj 112/15) i člana 42. stav 1. tačka 2. podtačka 4) Statuta Privredne komore Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 39/16), u vezi sa članom 6. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 62/13 i 30/18) i člana 15. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 113/17 i 95/18), Skupština Privredne komore Srbije na sednici, održanoj 14. decembra 2018. godine, donosi


ODLUKU

O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2019. GODINI

Članarina Privrednoj komori Srbije , uplaćuje se  na račun broj:

205-2238-67
kod Komercijalne banke a.d. Beograd
sa šifrom  plaćanja 290 i u pozivu na broj PIB uplatioca.