CENTAR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

Rukovodilac Centra
 Irena Mrđenović, diplomirani ekonomista
tel: (+381 11) 2642 088
irena.mrdjenovic@pks.rs


Centar radi na sledećim poslovima:
  • Praćenje i analiza spoljnotrgovinske razmene na nivou Beograda, ukazivanje na tendencije i predlaganje mera za unapređenje;
  • iniciranje, podsticanje i unapređivanje najrazličitijih oblika saradnje privrede sa svetom radi povećanja izvoza i razvijanja viših oblika spoljnotrgovinskih aktivnosti;
  • organizovanje nastupa naše privrede prema inostranstvu, iniciranje, uspostavljanje i podsticanje bilateralnih i multilateralnih kontakata i saradnja sa međunarodnim organizacijama;
  • zastupanje članova komore i trećih lica prema inopartnerima, međunarodnim organizacijama i asocijacijama;
  • promovisanje mogućnosti pojedinih grana, grupacija i preduzeća Beograda u inostranstvu kroz razne oblike prezentovanja: publikacije, sajmove, izložbe;
  • uspostavljanje čvršće poslovne saradnje između beogradske privrede i dijaspore;
  • pružanje informacija i pomoći u vezi s propisima i davanje poslovnih informacija.

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU