CENTAR ZA EKOLOGIJU


Jelena Plavanski
Rukovodilac
tel: (+381 11) 2643 774
jelena.plavanski@pks.rs

 

Centar ima sledeće organizacione oblike i radi na sledećim poslovima:

Sektor za ekologiju                          

 • Informisanje privrednih subjekata o njihovim obavezama koje proističu iz novih propisa koji su harmonizovani s zakonodavstvom  Evropske unije
 • Organizovanje stručnih skupova, seminara/radionica sa temama iz oblasti zaštite životne sredine
 • Projekti u vezi sa zaštitom životne sredine koji su od interesa za članice Komore
 • Podsticanje rešavanja aktuelnih problema u oblasti zaštite životne sredine
 • Kontinuirano praćenje domaćih propisa iz oblasti zaštite životne sredine
 • Praćenje i analiza efekata primene propisa na poslovanje
 • Partnerstvo i saradnja sa privredom, resornim ministarstvom i drugim nadležnim državnim institucijama, fakultetima i institutima, međunarodnim organizacijama
 • Promocija održivog i zelenog poslovanja
 • Industrijska ekologija
 • Ekologija po sektorima (građevinarstvo, poljoprivreda,...)
 • IPPC dozvole i postrojenja
 • Standardi sistema menadžmenta – ISO 14001
 • Sistemi eko menadžmenta i šema provere  - EMAS
 • Poslovno povezivanje, konferencije, sajmovi i stručni skupovi
 • Informisanje i pružanje stručne pomoći


Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajna

 • Saradnja sa naučnim, stručnim institucijama i pronalazačima na poslovima tehničko tehnološkog razvoja i prestrukturiranja.
 • Iniciranje i učestvovanje u realizaciji tehnoloških parkova, inovacionih centara i pilot projekata od interesa za privredu Beograda.
 • Baza podataka o pronalascima i ostalim inovativnim rešenjima.
 • Podsticanje pronalazaštva i dizajna u privredi i za privredu dodelom nagrada Komore.
 • Edukacija, obuka i pružanje kvalitetnih i pravovremenih informacija.
 • Pronalaženje fondova za finansiranje inovacija i privlačenja stranih investitora.
 • Promocija tehničkih i tehnoloških unapređenja i inovacija.
 • Povezivanje članova međusobno, sa državnim institucijama i obrazovnim i naučnim ustanovama.

 


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat