SUD ČASTI
PRI PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA


Sekretar Suda časti
Jelena Čičak
dipl. pravnik, sa položenim pravosudnim ispitom
  e-mail:
jelena.cicak@pks.rs
telefon: (381 11) 2644-880100 GODINA OD OSNIVANJA SUDA ČASTI
PRI PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA


Sud časti pri Privrednoj komori Beograda je jedinstven u komorskom sistemu po broju predmeta i obimu rada a radi na zaštiti dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala u svim situacijama koje nisu regulisane zakonom, a u etičkom smislu nisu ispravne.

Uloga i zadatak Suda časti:

  • Sud časti pri Privrednoj komori Beograda ima dugu i bogatu tradiciju čuvara moralnih vrednosi i veliki doprinos u izgradnji novih moralnih normi saglasno nastanku novih privrednih i poslovnih odnosa.
  • Sud časti je nezavisan organ, samostalan u odlučivanju i sudi na osnovu zakona, Statuta Komore, Pravilnika o radu, organizaciji i sastavu suda časti pri Privrednoj komori Beograda (»Sl. list grada Beograda« br.16/03), uzansi i Kodeksa poslovne etike.
  • Poseban značaj Suda časti pri Privrednoj komori Beograda je zaštita javnog interesa ugroženog u poslovanim odnosima članica Komore, zaštita prava potrošača i građana od neetičkog ponašanja, odnosno ponašanja suprotno dobrim poslovnim običajima i poslovnom moralu.

Sud časti