UDRUŽENJE ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I DRUGE FINANSIJSKE INSTITUCIJE

Udruženje za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije Privredne komore Srbije zastupa interese banaka, osiguravajućih kompanija, brokersko - dilerskih društava, fondova i drugih privrednih društava koja se bave uslugama finansiranja.

 Finansijske institucije i davaoci finansijskih usluga  svoje interese ostvaruju  kroz Odbor Udruženja, koji broji 16 članova i čine ga predsednici i zamenici predsednika grupacija koje postoje u okviru Udruženja.

AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

  • Kontinuirano prati poslovanje banaka, osiguravajućih kompanija i drugih finansijskih institucija, uslove poslovanja i trendove na tržištu,  
  • Razmatra mere monetarno-kreditne politike kao i njihov uticaj na poslovanje banaka, osiguravajućih kompanija i drugih finansijskih institucija,
  • Prati propise relevantne za sektor finansijskih usluga, organizuje javne rasprave, pokreće inicijative  i daje mišljenja i predloge na izmene i dopune tih propisa
  • Usklađuje i zastupa zajedničke interese članica pred nadležnim institucijama
  • Organizuje savetovanja seminare, okrugle stolove i konferencije po aktuelnim temamam iz oblasti finansijakih usluga
  • Prati potrebe privrede i pokreće inicijative i programe za prilagođavanje finansijskih institucija tim potrebama

Cilj svih aktivnostoi Odbora Udruženja za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije je stvaranje  stabilnog, pouzdanog i efikasnog  finansijskog sektora.

Sekcija za razvoj faktoringa

Na osnovu Odluke Odbora Udruženja za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije u Privrednoj komori Srbije - Privrednoj komori Beograda, svoje aktivnosti obavlja Sekcija za razvoj faktoringa.

Detaljna organizacija, aktivnosti i članovi Odbora : http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=376&p=0&


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA